top of page
§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie
Apartamentów SnowHouse i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi
poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę
zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość
potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów
SnowHouse.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu na korytarzu budynków, w każdym apartamencie, a także
na stronie www.snowhouse.pl

§2
1. DOBA HOTELOWA

1. Apartamenty są wynajmowane na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić u Gospodarzy jak najszybciej.
Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania
wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających
obowiązującego regulaminu. Przedłużenie doby do godz 13.00 jest płatne 30 zł
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamentach w
przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie Gospodarzowi dokumentu tożsamości ze
zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane maja całkowity zakaz przebywania w obiekcie. 
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu
Gości, szkody na osobie Gościa, Gospodarzy lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości
40% wartości w terminie do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji (decyduje termin wpłynięcia
pieniędzy na konto). Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 6:00 dnia następnego lub w
przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentów SnowHouse,
zadatek nie zostaje zwrócony.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, Obiekt nie zwraca opłaty
za niewykorzystany pobyt.
8. Wystawiamy faktury VAT na życzenie klienta (zgłoszenie przy rezerwacji)
9. Opłata za pobyt płatna jest w dniu przyjazdu podczas meldowania Goscia.

§4
USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich
zgłaszanie do Gospodarzy, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych
usług.
2. Apartamenty SnowHouse mają obowiązek zapewnić Gościom:
• - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o
Gościu,
• - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
• - wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego
obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

 

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną
za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy Hotel zastrzega sobie zachowanie kaucji Gościa za wyrządzone
szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do
żądań Apartamentów SnowHouse, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia,
do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien
wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Gość powinien zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
2. Apartamenty SnowHouse nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu
lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie
od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem
Hotelu.
3. Obiekt posiada ubezpieczenie OC.

§7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa,
będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po
upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Apartamentów SnowHouse. 

§8
CISZA NOCNA

W Apartamentach SnowHouse obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9
1. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Gospodarz.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług.

§10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Apartamenty SnowHouse nie akceptują obecności zwierząt.
2. Apartamenty SnowHouse nie akceptują kart płatniczych.
3. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna
wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
4. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
przez Apartamenty SnowHouse z siedzibą w Dusznikach Zdroju przy ul. Zieleniec 8A, 8B,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Apartamentów akwizycji i sprzedaży obnośnej.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych
zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości
Obiektu.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu,
poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność
i bezpieczeństwo korzystania.

 
bottom of page